Podmienky prenájmu autokaravanu

Minimálny vek 21 rokov, vodičský preukaz skupiny B a dva roky praxe, predloženie platného vodičského preukazu, občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. U firiem je zmluvne vždy viazaný vodič ako fyzická osoba. Vozidlo smie nájomca riadiť sám, alebo spolucestujúci uvedený v nájomnej zmluve. Ak použije k riadeniu niekoho iného, zodpovedá za spôsobené škody nájomca.

Kaucia

 • 1000 € pri Autokaravanoch  (for not Slovak customers – 2000 € ) – kaucia sa po odovzdaní karavanu vráti zákazníkovi.
 • Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenie škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenie, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi.
 • Kauciu je možné uhradiť v hotovosti pri preberaní vozidla alebo vopred prevodom na účet prenajímateľa. Bez uhradenej kaucie nie je možné vydať vozidlo nájomcovi.

Poplatky

 • Servisný poplatok 40 €: obsahuje spotrebný materiál – 2 ks plynové bomby – 2×10 kg, plná nádrž na vodu, chémia do WC, diaľničná známka SK, dočistenie karavanu a príslušenstva pred ďalším odovzdaním, WC papier, školenie (pri preberaní vozidla,cca 30 min), kontrola vozidla pri vrátení (cca15 min)

Rezervácia karavanu

 • Rezervácia obytného automobilu je možné vykonať elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, mailom, telefonicky a platí 3 dni. Záloha na rezerváciu prenájmu obytného automobilu vo výške 30 % z celkovej ceny prenájmu je splatná do 3 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa (č.ú.: SK1009000000005076800082, podľa zaslanej predfaktúry uveďte variabilný symbol), alebo uhradením v hotovosti prenajímateľovi sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu.
 • Celkovú cenu prenájmu je nutné uhradiť najneskôr 14 dní pred začiatkom nájmu – na účet Požičovne karavanov Sagan.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy obytného automobilu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.), v takom prípade prenajímateľ o tejto situácii bezodkladne informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poskytnuté plnenia, najneskôr však do 4 dní od zistenia tejto skutočnosti

Doplňujúce informácie

 • Obytné vozidlá je možné prevziať každý pracovný deň od 8.00 do 17.00 a vrátiť každý praconý deň od 8.00 do 17.00. v prípade dohody nasledujúci pracovný deň do 8.00. Cena prenájmu sa účtuje za každý aj začatý deň.
 • Vozidlo je vybavené lekárničkou a hasiacim prístrojom, v prípade použitia je nájomca následne povinný zakúpiť novu lekárničku či hasiaci prístroj.
 • Júl – August – minimálne 6 dní doba vypožičania (v prípade voľného termínu medzi objednávkami je po dohode možné aj menej dní).

Zmluvné pokuty

 • Nadmerné znečistenie interiéru 100 Eur
 • Nadmerné znečistenie exteriéru 40 Eur
 • Nevyčistená nádrž chemického WC 50 Eur

Storno poplatky

Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

 • najneskôr 30 dní pred začiatkom akcie 20% zálohy
 • najneskôr 14 dní pred začiatkom akcie 50% zálohy
 • najneskôr 7 dní pred začiatkom akcie 70% zálohy
 • menej ako 7 dní pred začiatkom akcie 100% zálohy

Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.