Podmienky prenájmu autokaravanu

Minimálny vek 21 rokov, vodičský preukaz skupiny B a dva roky praxe, predloženie platného vodičského preukazu, občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. U firiem je zmluvne vždy viazaný vodič ako fyzická osoba. Vozidlo smie nájomca riadiť sám, alebo spolucestujúci uvedený v nájomnej zmluve. Ak použije k riadeniu niekoho iného, zodpovedá za spôsobené škody nájomca.

Kaucia

 • 1000 € pri Autokaravanoch  (for not Slovak customers – 2000 € ) – kaucia sa po odovzdaní karavanu vráti zákazníkovi.
 • Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenie škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenie, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi.
 • Kauciu je potrebné uhradiť v hotovosti pri preberaní vozidla alebo vopred prevodom na účet prenajímateľa. Bez uhradenej kaucie nie je možné vydať vozidlo nájomcovi.

Poplatky

 • Servisný poplatok 40 €: obsahuje spotrebný materiál – 2 ks plynové bomby – 2×10 kg, plná nádrž na vodu, chémia do WC, diaľničná známka SK, dočistenie karavanu a príslušenstva pred ďalším odovzdaním, WC papier, školenie (pri preberaní vozidla,cca 30 min), kontrola vozidla pri vrátení (cca15 min)

Rezervácia karavanu

 • Rezervácia obytného automobilu je možné vykonať elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, mailom, telefonicky a platí 3 dni. Záloha na rezerváciu prenájmu obytného automobilu vo výške 30 % z celkovej ceny prenájmu je splatná do 3 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa (č.ú.: SK1009000000005076800082, podľa zaslanej predfaktúry uveďte variabilný symbol), alebo uhradením v hotovosti prenajímateľovi sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu.
 • Celkovú cenu prenájmu je nutné uhradiť najneskôr 14 dní pred začiatkom nájmu – na účet Požičovne karavanov Sagan.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy obytného automobilu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.), v takom prípade prenajímateľ o tejto situácii bezodkladne informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poskytnuté plnenia, najneskôr však do 4 dní od zistenia tejto skutočnosti

Doplňujúce informácie

 • Obytné vozidlá je možné prevziať každý pracovný deň od 8.00 do 17.00 a vrátiť každý praconý deň od 8.00 do 17.00. v prípade dohody nasledujúci pracovný deň do 8.00. Cena prenájmu sa účtuje za každý aj začatý deň.
 • Vozidlo je vybavené lekárničkou a hasiacim prístrojom, v prípade použitia je nájomca následne povinný zakúpiť novu lekárničku či hasiaci prístroj.
 • Júl – August – minimálne 6 dní doba vypožičania (v prípade voľného termínu medzi objednávkami je po dohode možné aj menej dní).

Zmluvné pokuty

 • Nadmerné znečistenie interiéru 100 Eur
 • Nadmerné znečistenie exteriéru 40 Eur
 • Nevyčistená nádrž chemického WC 50 Eur

Storno poplatky

Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

 • najneskôr 30 dní pred začiatkom akcie 20% zálohy
 • najneskôr 14 dní pred začiatkom akcie 50% zálohy
 • najneskôr 7 dní pred začiatkom akcie 70% zálohy
 • menej ako 7 dní pred začiatkom akcie 100% zálohy

Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

 

Zásady spracovania osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca

Sme spoločnosť Miláno Slovakia s.r.o. IČO 36667188, so sídlom Svätoplukova 1, 010 01 Žilina, Slovensko, vedenej na Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro, vložka č.: 17933/L a prevádzkujeme túto webovú stránku:

http://www.saganvan.sk

Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame ako správca.

Kontaktné údaje na našu spoločnosť sú:

– telefónne číslo +421 948653383 alebo

– e-mail: saganvan@gmail.com alebo

– adresa na doručovanie písomností: Miláno Slovakia s.r.o., Svätoplukova 1, 010 01 Žilina, Slovensko.

Správca nemenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Ako správca osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 1. budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,

 2. podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

 3. umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov:

 1. plnenie zmluvy: Aby sme Vašu objednávku vybavili a doručili na Vami určené miesto, musíme poznať Vaše meno (u firiem obchodné meno spoločnosti, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a dodaciu) telefónny a e-mailový kontakt. Tieto osobné údaje odovzdávame prepravcovi, ktorý Vám doručuje Vašu zásielku. Históriu vašich nákupov zhromažďujeme za účelom spracovania štatistík predaja produktov.

 1. účtovníctva: Ak si u nás objednáte tovar, potrebujeme Vaše osobné údaje a fakturačné údaje, bay sme mohli splniť zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu účtovných a daňových dokladov.

 1. marketing: Vaše osobné údaje (e-mail a informácie o Vašich nákupoch) využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení, a to po dobu 5 rokov alebo kým sa neodhlásite. V každom maile máte možnosť sa odhlásiť.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, dobu strávenú na stránke a z ktorej stránky k nám prichádzate. Využívanie týchto cookies považujeme za náš oprávnený záujem, aby sme mohli zlepšovať naše služby. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime (tzv. „Anonymný režim“ v nastavení internetového prehliadača), ktorý neumožňuje zbieranie cookies.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Spoločnosť Miláno Slovakia s.r.o. je zaviazaná k ochrane a zabezpečenie vašich osobných údajov. Užívame množstvo rôznych zabezpečovacích technológií a postupov k tomu, aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením. Ak nám pri objednávaní tovaru oznámite svoje osobné údaje, môžete si byť istí, že ich použijeme iba pre zaistenie a udržiavanie kontaktu medzi Vašou osobou a našou spoločnosťou. Spoločnosť Miláno Slovakia s.r.o. nepredá ani žiadnym spôsobom neprenajme Vaše osobné údaje nikomu inému. Ak nebudeme mať Váš súhlas alebo ak zákon nebude vyžadovať inak, nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete online.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií využívame služby spracovateľov:

Naši spracovatelia osobných dát sú:

 1. Účtovníctvo:

 • NICE, s.r.o.

 1. Poskytovateľ e-shopu:

 • forpsi.com, INTERNET SK, s.r.o.

 1. E-mailingový a fakturačný systém:

 • SmartSelling as (FAPI, SmartEmailing)

e) Zákaznícky online chat

e) Aplikácia pre odovzdávanie dát s objednávkami prepravcom

d) Externými expertmi na marketing a analýzu dát

 • meno a IČO:

 • meno a IČO:

 • meno a IČO:

f) Facebook

Na spracovateľa kladieme rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako spĺňa naša spoločnosť.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä

 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,

 • právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje,

 • právo požadovať obmedzenie ich spracovania,

 • právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov,

 • právo na prístup k vašim osobným údajom,

 • právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov,

 • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 • aké sú účely spracovania vašich osobných údajov

 • aké sú kategórie dotknutých osobných údajov

 • kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov

 • plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené

 • či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť

 • námietku proti tomuto spracovaniu

 • informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov v prípade zmeny vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh.

Upozorňojeme vás, že zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom (napr. účtovníctvo, dane…). O dokončenie výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platí od 25.5.2018